Zaloguj | Dodaj firmę

Przetargi Brzesko

« powrót

Zagospodarowanie terenu Centralnego Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach - etap VI dostawa 10 szt. ławek zewnętrznych parkowych, 10 szt. ław, 4 kpl. - stół + 2 ławy, 10 szt. koszy na śmieci, stojak na rowery, 1 grill ogrodowy na trójnogu. Nr sprawy WT-2370/7/2012

2012-12-06 10:00 

Termin składania ofert

Mysłowice woj. śląskie 

Lokalizacja

najniższa cena 

Kryteria oceny ofert

Dostawy 

Rodzaj zamówienia

Przetarg nieograniczony 

Tryb zamówienia

Centralne Muzeum Pożarnictwa 

Zamawiający

2012-11-28 

Data publikacji ogłoszenia

Sekcja I: Zamawiający

I. 1) Nazwa i adres: Centralne Muzeum Pożarnictwa, ul. Stadionowa 7a, 61-826 Mysłowice, woj. śląskie, , tel. 032 2223733
Adres strony internetowej zamawiającego: www.cmp-muzeum.pl

I. 2) Rodzaj zamawiającego: Inny: porządek i bezpieczeństwo publiczne

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1) Określenie przedmiotu zamówienia

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zagospodarowanie terenu Centralnego Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach - etap VI dostawa 10 szt. ławek zewnętrznych parkowych, 10 szt. ław, 4 kpl. - stół + 2 ławy, 10 szt. koszy na śmieci, stojak na rowery, 1 grill ogrodowy na trójnogu. Nr sprawy WT-2370/7/2012

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa10 szt. ławek zewnętrznych parkowych, 10 szt. ław, 4 kpl. - stół + 2 ławy, 10 szt. koszy na śmieci, stojak na rowery, 1 grill ogrodowy na trójnogu. Równoważność pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych ma w szczególności zapewnić uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w niniejszej SIWZ. I. OPIS TECHNICZNY ŁAWKI Z OPARCIEM - dostawa 10 sztuk Ławka parkowa wolnostojąca: - żeliwny stelaż, malowany w kolorze czarnym, - podłokietniki - żeliwne, - siedziska i oparcia z listew drewnianych impregnowane i lakierowane lakierami na zewnątrz w kolorze ciemnego brązu, - długość ławki 180cm, - szerokość siedzenia - 40cm, - wysokość siedzenia od podłoża -40cm, - wysokość ławki od podłoża - 75cm, - wymiary listew drewnianych - szerokość:80mm x grubość:35mm x długość: 1800mm. Wyżej wymienione parametry techniczne ławek lub alternatywne winny być skonfrontowane z ławkami zewnętrznymi przed wejściem głównym do Muzeum. II. Opis techniczny ławy bez oparcia - dostawa 10 sztuk Ławy niska wolnostojąca, do ustawienia w okręgu wokół paleniska: - wykonana z drewnianego pnia drzewa gatunkowo najtrwalszego i najodporniejszego na uszkodzenia np. dąb, jesion, olcha lub alternatywne, - drewno impregnowane i lakierowane lakierami na zewnątrz w kolorze bezbarwnym, - długość ławy 180 cm, - wysokość ławy od 35 cm do 40 cm, - szerokość siedzenia od 35 cm do 40 cm, - grubość deski siedziska co najmniej 10 cm, - szerokość nogi ławy - powyżej 20 cm / 20 cm, III. Opis techniczny kompletu: stół + dwie ławy - dostawa 4 kompletów Stół i dwie wolnostojące ławki bez oparcia do ustawienia na trawie: 1. Stół - 4 sztuki - wykonany z drewnianego pnia drzewa gatunkowo najtrwalszego i najodporniejszego na uszkodzenia np. dąb, jesion, olcha lub alternatywne, - drewno impregnowane i lakierowane lakierami na zewnątrz w kolorze bezbarwnym, - długość stołu od 180 cm do 200 cm, - wysokość stołu 80 cm, - szerokość stołu 80 cm, - grubość deski blatu stołu od 10 cm do 15 cm, - szerokość nogi stołu powyżej 20 cm. 2. Ławy - 8 sztuk - wykonana z drewnianego pnia drzewa gatunkowo najtrwalszego i najodporniejszego na uszkodzenia np. dąb, jesion, olcha lub alternatywne, - drewno impregnowane i lakierowane lakierami na zewnątrz w kolorze bezbarwnym, - długość ławy od 180 cm do 200 cm, - dostosowana do długości stołu, - wysokość ławy od 45 cm do 50 cm, - szerokość siedzenia od 30 cm do 35 cm, - grubość deski siedziska od 10 cm do 15 cm - dostosowana do grubości deski blatu stołu, - szerokość nogi ławy powyżej 20 cm - dostosowana do szerokości nogi stołu. Pozycje II i III powinny być wykonane z całego pnia drewna - nie dopuszcza się konstrukcji z klejonych listew. Blat stołu może składać się z dwóch kawałków drewna z przerwą w środku nie większą jak 2 cm. IV. Opis techniczny kosza na śmieci - dostawa 10 sztuk Kosz na śmieci stojący na dwóch stopach żeliwnych z elementami dekoracyjnymi z daszkiem. - elementy żeliwne malowane w kolorze czarnym, - pojemnik na śmieci ozdobiony drewnianymi pionowymi listwami impregnowanymi i lakierowanymi lakierem w kolorze ciemnego brązu, - opróżnianie kosza poprzez zwolnienie blokady oraz odchylenie pojemnika i wyjęcie wkładu wewnętrznego, - wkład wewnętrzny z blachy ocynkowanej - montaż poprzez zakotwienie słupków w podłożu - montaż wykonany przez dostawcę w miejscu wyznaczonym przez zamawiającego, - wysokość całkowita kosza - co najmniej 110 cm, - pojemność pojemnika na śmieci - co najmniej 35 l, V. Opis techniczny grilla ogrodowego na trójnogu - dostawa 1 sztuki Grill ogrodowy wykonany z wysokiej jakości stali lub żeliwny pomalowany termoodporną czarną farbą o wysokości co najmniej 200 cm składający się z trójnogu, rusztu zawieszonego nad paleniskiem za pomocą łańcuchów i paleniska. 1. Trójnóg - grubość nóg co najmniej 3x3x2 cm - regulowany rozstaw nóg - nogi zaostrzone grotami. 2. Ruszt - przytwierdzony do łańcucha odpinanymi karabinkami, -pręt rusztu o średnicy 0,6 cm, - odstęp między prętami 1,5 cm, - pręty wykonane z surowej stali lub żeliwa nie malowane, - rant rusztu pomalowany termoodporną czarna farbą, - średnica rusztu - co najmniej 90 cm, - łańcuch prowadzony za pomocą obrotowej rolki umożliwiającej płynne regulowanie wysokości rusztu nad ogniem. 3. Palenisko - stalowe lub żeliwne, w kształcie misy osadzonej na nogach, - średnica paleniska co najmniej 70 cm. VI. Opis techniczny stojaka na rowery - dostawa 1 sztuki na 10 stanowisk lub 2 sztuki po 5 stanowisk Stojak w kształcie spirali z rury ze stali nierdzewnej. - rura o średnicy co najmniej 4,8 cm, - średnica koła spirali co najmniej 45 cm, - szerokość pomiędzy zwojami spirali j 5,5 cm - montaż poprzez zakotwienie w podłożu - montaż wykonany przez dostawcę w miejscu wyznaczonym przez zamawiającego, Dostarczone produkty muszą być fabrycznie nowe, nie używane, nie będące przedmiotem ekspozycji. Dostawca zobowiązany będzie do dostarczenia i rozładunku zamówionego towaru oraz zamontowania stojaka rowerowego i koszy na śmieci w miejscu wskazanym przez zamawiającego. Dostawca zobowiązany jest przedstawić atesty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodności lub inne dokumenty potwierdzające wprowadzenie przedmiotu umowy do obrotu z godnie z ustawą o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92 z 2004 r. poz. 881 z późn. zm. )

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających: -

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39142000-9, 39113600-3, 39151100-6, 34928480-6, 42214110-3, 39121200-8

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie

II.2) Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: Okres w dniach: 5

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.2) Zaliczki

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Posiadają wiedzę i doświadczenie oraz dysponują odpowiednim potencjałem technicznym

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy PZP.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

III.4) Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Przetarg nieograniczony

IV.2) Kryteria oceny ofert

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) Zmiana umowy

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie.

IV.4) Informacje administracyjne

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.cmp-muzeum.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Centralne Muzeum Pożarnictwa ul. Stadionowa 7a Mysłowice

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 2012-12-06, godzina: 10:00, miejsce: Centralne Muzeum Pożarnictwa ul. Stadionowa 7a 41-400 Mysłowice (sekretariat)

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) .

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie